Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Grafica bvba en de opdrachtgever, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever.  Door het plaatsen van een bestelling erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Grafica bvba te aanvaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  

ARTIKEL 2: PRIJSOPGAVE

2.1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Grafica bvba, incl. Bravoo en/of Educa zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2. Onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen. 

2.3. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. 

2.4. Indien Grafica bvba door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden extra worden gehonoreerd. Voornoemde eventuele meerwerken, veroorzaakt door derden of extra functionaliteiten die niet vermeld staan in de offerte, worden in regie uitgevoerd aan een basis uurtarief van 70 Euro btw excl.

2.5. De opdracht wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van een voorschot indien gemeld, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de offerte.  Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte adhv % van het bedrag. 

2.6. Met betrekking tot opdrachten inzake grafische diensten en illustraties, staat steeds in de overeenkomst vermeld hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn. 

ARTIKEL 3: SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk,  inclusief per mail, te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Grafica bvba wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Grafica bvba met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken binden Grafica bvba eerst nadat deze schriftelijk door de Grafica bvba zijn bevestigd.

ARTIKEL 4: MEERDERE ONTWERPERS/ONTWERPBUREAUS

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van Grafica bvba dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

ARTIKEL 5: VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

Grafica bvba is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief foto’s, teksten, logo’s, beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar website en mogelijke andere systemen plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.  Alle mogelijke (on)rechtstreekse vormen van auteursrechten en van naburige rechten zijn dan ook niet inbegrepen in de ontwerpkosten. Ook als de opdrachtgever (mondeling) toekent teksten/beeldmateriaal te gebruiken van vorige website en/of beschikbaar materiaal vb. drukwerk, kan Grafica bvba nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik hiervan en is de klant 100% verantwoordelijk voor het externe materiaal dat gebruikt wordt bij de oplevering. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Grafica bvba mogelijk te maken, dit in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

ARTIKEL 6: GEBRUIK ANDERE TOELEVERANCIERS

Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Grafica bvba houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Grafica bvba, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. 

ARTIKEL 7: OPENBAARMAKING EN VERVEELVOUDIGING

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren. De klant is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

ARTIKEL 8: TERMIJN VAN LEVERING

De door Grafica bvba vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, evenmin een recht op uitstel van de betalingsverplichtingen of een ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 9: AUTEURSRECHT EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door Grafica bvba, komen toe aan Grafica bvba. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Grafica bvba en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Grafica bvba.

ARTIKEL 9B: AUTEURSRECHTHEBBENDE

Grafica bvba garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

ARTIKEL 10: ONDERZOEK NAAR HET BESTAAN VAN RECHTEN

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Grafica bvba het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.  Grafica bvba heeft de expertise in huis om een woord- of beeldmerk voor u ontwikkelen. Grafica bvba wenst er u wel op te wijzen dat zij niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken, merk, tekening, model, e.d. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk. Grafica bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden, indien bepaalde tekens eerder door derden werden gebruikt en/of geregistreerd als merk. Wij bespreken graag verder met u hoe we de creatie van uw logo kunnen aanpakken, en hoe met een gespecialiseerd bureau kan worden samengewerkt.

ARTIKEL 11: NAAMSVERMELDING

Grafica bvba is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van Grafica bvba is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Grafica bvba openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Grafica bvba dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Grafica bvba en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van Grafica bvba/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

ARTIKEL 12: EIGENDOM BIJ GRAFICA BVBA

Zolang geen nadere afspraken tussen Grafica bvba en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Grafica bvba aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Grafica bvba.

ARTIKEL 13: HET GEBRUIK

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Grafica bvba, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Grafica bvba, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

ARTIKEL 14: RUIMER GEBRUIK

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

ARTIKEL 15: WIJZIGINGEN

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Grafica bvba veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Grafica bvba als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Grafica bvba gehanteerde honorariumtarieven.

ARTIKEL 16: REFERENTIE

De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door Grafica bvba voor opdrachtgever ontwikkelde producten en realisaties worden opgenomen in het referentieportfolio van Grafica bvba en door Grafica bvba mag gebruikt worden als promotiemateriaal (o.a. publicatie op de website of social media), tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de opdrachtgever.

ARTIKEL 17: BEWIJSEXEMPLAREN

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Grafica bvba kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden. 

ARTIKEL 18: HONORARIUM EN BIJKOMENDE KOSTEN

Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan Grafica bvba de kosten die Grafica bvba voor de uitvoering van de opdracht maakt. 

ARTIKEL 19: GEBRUIKSVERGOEDING

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens inbegrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens inbegrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

ARTIKEL 20: PERIODIEKE FACTURATIE

Grafica bvba heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever. 

ARTIKEL 21: BETALINGSVERPLICHTING

Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 Euro. 

Periodieke betalingen: Grafica bvba heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.  

Opschorting: Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Grafica bvba binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

ARTIKEL 22: HERROEPEN OPDRACHT

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Grafica bvba zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

ARTIKEL 23: DUUR OVEREENKOMSTEN

Wanneer de werkzaamheden van Grafica bvba bestaat uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

ARTIKEL 24: BEËINDIGEN OPDRACHT

Wanneer er sprake is van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Grafica bvba redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Grafica bvba het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat deze van Grafica bvba redelijkerwijs niet verlengd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft Grafica bvba, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

ARTIKEL 25: AANSPRAKELIJKHEID

25.1. Grafica bvba kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Grafica bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven. 

25.2. Beperking aansprakelijkheid  De aansprakelijkheid van Grafica bvba voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Grafica bvba toekomende honorarium.  

ARTIKEL 26: KOPIEËNMATERIALEN

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Grafica bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

ARTIKEL 27: GARANTIE GELEVERDE MATERIALEN

De opdrachtgever vrijwaart Grafica bvba voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. Zie ook artikel 5 9 en 10.

ARTIKEL 28: DOMEINNAAM EN WEBHOSTING

28.1. Grafica bvba treedt enkel op als bemiddelaar voor de klant bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres en het verlenen van een webhosting. 

28.2. De aanvraag, toekenning en het eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres is afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende instanties, dewelke beslissen over de toekenning.  

28.3 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgever en de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik ervan.  De opdrachtgever vrijwaart Grafica bvba tegen iedere aanspraak van derden ivm het gebruik van de domeinnaam. 

28.4. Grafica bvba is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website. Grafica bvba kan u echter wel vrijblijvend in contact brengen met partners die u hierin kunnen begeleiden. Grafica werkt voor het aanbod van haar websites, domeinnamen, en hostings samen met SiteManager NV. Grafica sluit met Sitemanager NV, evenals met elk van haar onderaannemers, een verwerkersovereenkomst waarin o.m. wordt gestipuleerd dat SiteManager alle persoonsgegevens op een GDPR conforme manier dient te behandelen en de nodige passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen dient te nemen in het kader van gegevensbeveiliging.

ARTIKEL 29: ONDERHOUDSCONTRACT WEBSITE

Na de contractuele garantieperiode van 4 weken na oplevering website kan de klant er voor kiezen dat Grafica bvba de website onderhoudt via een onderhoudscontract, hetwelk toelaat een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste prijs.  Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 30: GDPR EN PRIVACY

Grafica bvba hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens.  Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met ons privacybeleid (https://bravoo.be/privacybeleid/).  Grafica bvba leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.

ARTIKEL 31: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Grafica bvba is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Grafica bvba is alleen de Rechtbank van het Arrondissement Oudenaarde bevoegd.